Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού με το νέο Εξεταστικό Σύστημα

14 Jun

Πανελλήνιες 2016

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε Eπιστημονικά Πεδία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πέντε Επιστημονικά Πεδία, ορισμένα Τμήματα (ενδεικτικά) και οι σχετικές με το Πεδίο Ομάδες Προσανατολισμού.

Επιστημονικά Πεδία Σχολές (Ενδεικτικά) Σχετικές Ομάδες Προσανατολισμού
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών Μηχανολόγων, Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας κ.λπ. Θετικών Επιστημών
3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής κ.λπ. Θετικών Επιστημών
4ο Πεδίο: Παιδαγωγικών Σπουδών Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, ΤΕΦΑΑ, κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
ή Θετικών Επιστημών
ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
5ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Για να αυξήσει τις επιλογές του και να δηλώσει Τμήματα από δύο Επιστημονικά Πεδία ένας υποψήφιος μπορεί εκτός από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει, να εξεταστεί σε ένα πέμπτο μάθημα.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και τα Επιστημονικά Πεδία.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών
και Κοινωνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία (Προσαν/μού)
+ Λατινικά
+ Μαθηματικά Γεν. Παιδείας
1ο Πεδίο

4ο Πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία (Προσαν/μού)
+ Βιολογία
Γεν. Παιδείας
3ο Πεδίο
(απώλεια μορίων)

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
Χημεία
+ Μαθηματικά Προσαν.
+ Βιολογία Προσαν.
+ Ιστορία Γεν. Παιδείας
2ο Πεδίο
3ο Πεδίο
4ο Πεδίο

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιπλέον Μαθήματα
(4ο ή και 5ο)
Επιστημονικά Πεδία
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.*
+ Α.Ο.Θ. **
+ Ιστορία Γεν. Παιδείας
5ο Πεδίο
4ο Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.*
+ Βιολογία
Γεν. Παιδείας
3ο Πεδίο
(απώλεια μορίων)

 

Σημειώσεις:
* Α.Ε.Π.Π.: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
** Α.Ο.Θ.: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα 4 ή 5 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ορίζονται ως μαθήματα βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίοθα συμμετέχουν με αυξημένους συντελεστές. Έτσι το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος διαφέρει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει.

Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθήματα βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μορίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές στα δύο μαθήματα βαρύτητας είναι 1,3 και 0,7 αντίστοιχα.

Βέβαια, για την πρόσβαση στο Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής από τον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών και τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής, τα μαθήματα βαρύτητας είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας (Βιολογία και Νεοελληνική Γλώσσα) και οι συντελεστές βαρύτητας μεταβάλλονται σε 0,9 και 0,4 με συνέπεια να υπάρχει απώλεια μορίων.

Προσ/μός Ανθρωπιστικών Σπουδών Προσ/μός Θετικών Επιστημών Προσ/μός Οικονομίας-Πληροφορικής
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αρχαία

Ιστορία

1,3

0,7

2ο Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Μαθηματικά

Φυσική

1,3

0,7

3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής Βιολογία Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

Βιολογία

Χημεία

1,3

0,9

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

4ο Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

1,3

0,7

Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία Γενικής Παιδείας

1,3

0,7

Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία Γενικής Παιδείας

1,3

0,7

5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Μαθηματικά

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

1,3

0,7

 

Σχόλιο: Οι παραπάνω συντελεστές είναι σε αντιστοιχία με τους συντελεστές βαρύτητας στο προηγούμενο εξεταστικό σύστημα. Μια σημαντική διαφορά υπάρχει στο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης, όπου το 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά με το νέο σύστημα και όχι το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.


Πανελλήνιες 2015

Επιστημονικά Πεδία και Κατευθύνσεις

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε Eπιστημονικά Πεδία .

Ορισμένες σχολές εντάσσονται σε δύο επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές από ένα ή δύο επιστημονικά πεδία. Αν οι υποψήφιοι επιθυμούν να δηλώσουν σχολές από δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σχετικό με την Κατεύθυνση που ακολούθησαν.

 

Σημείωση:
Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία και θέλει να δηλώσει Τμήματα που είναι κοινά στα πεδία αυτά, τότε για την επιλογή του λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα δύο πεδία, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο από το οποίο δηλώνονται τα Τμήματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο (τα Τμήματα πρέπει να δηλώνονται μια μόνο φορά). Αντίθετα, αν υποψήφιος έχει δηλώσει ένα από τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία ανήκει ένα Τμήμα, τότε για την επιλογή του λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μόρια του πεδίου αυτού.

Επιστημονικά Πεδία Σχολές (Ενδεικτικά) Σχετικές Κατευθύνσεις
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ. Θεωρητική
2ο Πεδίο: Θετικών Επιστημών Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας, Γεωπονίας, Παιδαγωγικών κ.λπ. Θετική Τεχνολογική
3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής κ.λπ. Θετική
4ο Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. Θετική Τεχνολογική
5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. Θεωρητική
Θετική Τεχνολογική

 

Ο υπολογισμός των μορίων βασίζεται στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης αλλά και στους βαθμούς πρόσβασης δύο μαθημάτων, που θεωρούνται μαθήματα βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο. Έτσι το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος διαφέρει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει.

Το 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Η επιλογή του 5ου επιστημονικού πεδίου είναι εφικτή από όλες τις Κατευθύνσεις. Για να δηλώσει σχολές του πεδίου αυτού ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να έχει επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και ως μάθημα Γενικής Παιδείας τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.

Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθήματα βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μορίων. Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν επιστημονικά πεδία σχετικά με την Κατεύθυνση που παρακολουθούν, τότε οι συντελεστές στα δύο μαθήματα βαρύτητας είναι 1,3 και 0,7 αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον τα μαθήματα Κατεύθυνσης δε σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου που επιλέγεται, τα μαθήματα βαρύτητας αντικαθίστανται με συγκεκριμένα μαθήματα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές βαρύτητας μεταβάλλονται σε 0,9 και 0,4 με συνέπεια να υπάρχει απώλεια μορίων.

Θεωρητική Κατεύθυνση Τεχνολογική Κατεύθυνση Θετική Κατεύθυνση
1ο Πεδίο: Νομικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών Αρχαία 1,3 Νεοελληνική Γλώσσα 0,9 Νεοελληνική Γλώσσα 0,9
Ιστορία 0,7 Ιστορία Γενικής Παιδείας 0,4 Ιστορία Γενικής Παιδείας 0,4
2ο Πεδίο: Θετικών Επιστημων Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 0,9 Μαθηματικά 1,3 Μαθηματικά 1,3
Νεοελληνική Γλώσσα 0,4 Φυσική 0,7 Φυσική 0,7
3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας Βιολογία Γενικής Παιδείας 0,9 Βιολογία Γενικής Παιδείας 0,9 Βιολογία 1,3
Νεοελληνική Γλώσσα 0,4 Νεοελληνική Γλώσσα 0,4 Χημεία 0,7
4ο Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημων Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 0,9 Μαθηματικά 1,3 Μαθηματικά 1,3
Νεοελληνική Γλώσσα 0,4 Φυσική 0,7 Φυσική 0,7
5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1,3 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1,3 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1,3
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 0,7 Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 0,7 Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 0,7

 

Σχολές και Τμήματα που απαιτούν Εξέταση σε ειδικό μάθημα

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων.

Ειδικό Μάθημα Συντελεστής Τμήματα
Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2 Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής
Τ.Ε.Ι. Γραφιστικής
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ελεύθερο Σχέδιο 2 Α.Ε.Ι. Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
Αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) 2 Α.Ε.Ι. Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών
Δύο Ξένες Γλώσσες από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 2 Α.Ε.Ι. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας
Μια Ξένη Γλώσσα από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά 1 Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών
Διεθνών & Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης
Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
Αγγλικά 1 Α.Ε.Ι. Ναυτιλιακών Σπουδών
Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Αγωνίσματα 2 Α.Ε.Ι. Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2 Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

 

Σχολές με ιδιαιτερότητες

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6kg) και κολύμβηση (50μ ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

Για τις Στρατιωτικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες: www.geetha.mil.grκαι www.astynomia.gr.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Οι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *