Ο κυτταρικός κύκλος

30 Jul

Κυτταρικός κύκλος ονομάζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα σχηματιστεί ένα κύτταρο (από τη διαίρεση ενός γονικού κυττάρου), μέχρι τη στιγμή που από τη δική του διαίρεση θα σχηματιστούν δύο νέα θυγατρικά κύτταρα. Διακρίνεται σε δύο φάσεις, τη … Read More »

Το πακετάρισμα του DNA στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου

27 Jul

Τα ανθρώπινα σωματικά κύτταρα είναι διπλοειδή, δηλαδή στον πυρήνα τους έχουν 23 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων, το συνολικό μήκος του DNA των οποίων σε ένα κύτταρο είναι 6*109 ζβ. Κάθε ζβ έχει μήκος περίπου 3,4 nm. Για αυτούς τους λόγους, κάθε διπλοειδές … Read More »