Μεθοδολογία Ασκήσεων Βιολογίας Β Λυκείου

20 Apr

1) Οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες (DNA και RNA) αποτελούνται από νουκλεοτίδια (δεσοξυριβονουκλεοτίδια και ριβονουκλεοτίδια αντίστοιχα) ενωμένα με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό (φ.δ.). Αν το μόριο είναι κυκλικό (μονόκλωνο ή δίκλωνο), τότε ο φ.δ=ν. Αν το μόριο είναι γραμμικό και δίκλωνο, τότε φ.δ.=ν-2 Αν … Read More »