Ο κυτταρικός κύκλος

30 Jul

Κυτταρικός κύκλος ονομάζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα σχηματιστεί ένα κύτταρο (από τη διαίρεση ενός γονικού κυττάρου), μέχρι τη στιγμή που από τη δική του διαίρεση θα σχηματιστούν δύο νέα θυγατρικά κύτταρα. Διακρίνεται σε δύο φάσεις, τη … Read More »

Μεθοδολογία Ασκήσεων Βιολογίας Β Λυκείου

20 Apr

1) Οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες (DNA και RNA) αποτελούνται από νουκλεοτίδια (δεσοξυριβονουκλεοτίδια και ριβονουκλεοτίδια αντίστοιχα) ενωμένα με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό (φ.δ.). Αν το μόριο είναι κυκλικό (μονόκλωνο ή δίκλωνο), τότε ο φ.δ=ν. Αν το μόριο είναι γραμμικό και δίκλωνο, τότε φ.δ.=ν-2 Αν … Read More »

Πώς τρέφεται μια αμοιβάδα

22 Jul

Παρακολουθήστε πώς τρέφεται μια αμοιβάδα με το μηχανισμό της ενδοκύττωσης. Σχηματίζει δύο ψευδοπόδια που εγκλωβίζουν την τροφή, καθώς συντήκονται, στο εσωτερικό του κυττάρου. Με τη βοήθεια υδρολυτικών ενζύμων, η τροφή διασπάται.